ONTWERP EN OVERHEID: ACADEMISCH ONDERZOEK VOOR DE ACTIEAGENDA RUIMTELIJK ONTWERP 2017-2020

Het Programma Ontwerp en Overheid bestaat uit een leerstoel en uit een onderzoeksnetwerk. Het programma richt zich in het bijzonder op de rol van ontwerp bij transitievraagstukken zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, zorgvoorziening, mobiliteit en verstedelijking, op de verandering van rollen en processen en op de vernieuwing van het omgevingsstelsel. Het gaat hier in het bijzonder om de rol van de ontwerper bij het opstellen en de toepassing van omgevingsvisies of omgevingsplannen. De leerstoel richt zich op concrete praktijksituaties van complexe gebiedsontwikkelingen en verbindt deze met de actuele inzichten van wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland. Het onderzoeksnetwerk verbindt en verdiept (bestaand) wetenschappelijk onderzoek en initiatieven op het gebied van ontwerp en overheid bijvoorbeeld met een praktijkoriëntatie of aanvullend onderzoek.

De organisatie en uitvoering van het programma wordt belegd bij de Technische Universiteit Delft. Het onderzoeksprogramma bestaat uit de Leerstoel Ontwerp en Overheid aan de TU Delft en een netwerk voor onderzoek bij de Universiteiten Delft, Eindhoven en Wageningen. Het onderzoekbudget maakt concrete gezamenlijke onderzoeksactiviteiten en ad-hoc-onderzoeksprojecten mogelijk. Hierbij is ook interdisciplinaire uitwisseling en samenwerking op projectbasis mogelijk met gelieerde vakgroepen buiten het ontwerp zoals bijvoorbeeld planologie, rechten, politicologie en informatica.

Het Programma Ontwerp en Overheid maakt onderzoek mogelijk naar de rol van ontwerp in het (semi)publiek opdrachtgeverschap, bezien vanuit de vernieuwing van het omgevingsbeleid (Omgevingswet en instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan). De relatie tussen het ontwerp en de overheid staat centraal. Het programma draagt bij aan de versterking van de rol en betekenis van ontwerp in het omgevingsbeleid. Zowel bij de ontwerpsector als aan de kant van de (semi)publieke opdrachtgevers. Het programma verbindt kennis en wetenschappelijk inzicht en draagt bij aan de uitwisseling tussen praktijk, wetenschap en beleid. Zowel de leerstoel als het onderzoeksnetwerk dragen actief bij aan het (vak)debat in de sector, binnen het ontwerponderwijs en de opdrachtgevers van ontwerpdiensten. Tevens maakt het programma het mogelijk dat het netwerk tussen de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University & Research versterkt kan worden.

 

STUURGROEP ONTWERP & OVERHEID

 

PROF.DR. IR. MACHIEL VAN DORST

TU Delft

PROF. DR. IR. PIETER VAN WESEMAEL

TU Eindhoven

DR. IR. RUDI VAN ETTEGER

Wageningen University

TU Delft logo

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

TU Eindhoven logo

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

Wageningen University & Research logo

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH